Oppfølging og læring

Den erfaring vi fikk ved besøk til prosjektdistriktet i januar 2009,  ga verdifulle innspill til hva som kan bli neste trekk for å videreutvikle den praksis som nå var kommet på plass.  Tiltak som er en del av vår kompetanseutvikling i distriktet.

Forståelse

Selv om den lokale bank og vår ansatte informerer gruppene om Chains of Friendships rolle og program når de starter sine lån,  var det mange låntakere som hadde en uklar forståelse av forholdet mellom banken (som aksepterer og krever inn lån) og vår rolle som donor av lånemidler og støtte til programmet.  Det var også uklar forståelse for nødvendigheten av rente,  konsekvenser ved avdragsfrie perioder og våre arbeidsmetoder og intensjoner.  Usikkerheten må sees i lys av at det er mange nye forhold for de å sette seg inn i på èn gang,  og bankmessige forhold er noe de fleste har vært ukjent med.

For å videreutvikle denne forståelsen har vi utarbeidet et informasjonsdokument som vil bli distribuert til hver gruppe, både de som hittil har startet og alle nye som kommer til.  Der vi har beskrevet alle de spørsmål som ble stilt,  illustrert ved eksempler de kan kjenne seg igjen i.  Også prosessene rundt mikrofinans og våre arbeidsmetoder og intensjoner er beskrevet her.  Dermed kan gruppene lese og diskutere det så lenge de trenger for å trekke alle med i en felles forståelse.

 

Kunnskapsdeling

De mange idèer som kom frem under våre besøk i alle lånegruppene,  ble formidlet videre til de øvrige gruppene vi kom til.  I etterkant har vi samlet også denne erfaring i ovennevnte informasjonsdokument,  med åpent felt der de kan notere flere idèer.  I den hensikt å trigge deres kreativitet når de ser eksempler fra andre,  og begynne å skape en tilvenningsmetode for å samle og dele kunnskap som er nyttig for felles utvikling.  Vår intensjon er å lage flere slike informasjonsskriv etter hvert som vi samler flere idèer,  inntil de er klar til å videreutvikle en slik metode på egenhånd.

 

 

Mer effektiv oppfølging

Det har i det første halvåret vært holdt ett stort samlet kunnskapsseminar, noe vi oppfordret til i vårt besøk februar 2008.  For å skape tid og anledning til å holde disse litt oftere med mer overkommelig omfang, har vi oppfordret til å starte opp nye grupper i litt mer samlende områder.  Oppstart av nye grupper anbefales å begrenses til 4-5 om gangen,  og da i samme landbyområde.  Dermed vil disse gruppene være i samme stadie i låneprioden, og det kan arrangeres kunnskapsseminar i deres nærmiljø (uten transport).  Der de ved f.eks. griseavl kan holde kunnskapsseminar når de er fasen for innkjøp og oppstart,  og senere når de kommer i de neste fasene for avl, fødsel og salg kan holde seminar for dette.

Det er også lettere for gruppene å møte opp når samlinger arrangeres i deres eget nærområde. Den første måneden er det også anbefalt å ha en intensiv opplæring, som også inkluderer de tiltak de må igangsette for å skaffe penger til å betale lånet med.   Når disse grupper et kommet godt igang,  kan man starte nye 4-5 grupper i et nytt landbyområde med tilsvarende oppfølging.  Dermed kan man spre den intensive opplæring og oppfølging av kritiske faser i hvert sitt område om gangen.  Og det blir mer effektiv for den lokalt ansatte å følge opp gruppene i hver sine områder.  Dette tiltaket ble gjennomgått med vår lokalt ansatte under besøket,  og i etterkant beskrevert i et dokument for oppstart og oppfølging.

 

Viderutvikling av investeringsområder

Siden griseavl utgjør et såpass stort omfang i deres nåværende næringsutvikling,  ble det valgt å se på videreutvikling av kompetanse og kostnadseffektivisering av dette.  Et par låntakerne hadde tydelig mer kunnskaper om mer effektiv drift enn det som ble praktisert av èn og èn idag.  Denne kunnskap var relatert til metoder som var mer utbredt i et tilliggende distrikt i landet («nabofylket»),  og vi ga vår lokalt ansatte oppfordring til en studiereise på noen dager for å lære mer om dette.  Samtidig har vi anbefalt at det tilknyttes 2-3 nøkkelpersoner som utmerker seg på kunnskap om griseavl til å delta i videreutvikling av dette næringsområdet, sammen med vår ansatte.  Der også kunnskapsdeling skal settes i system for å få den distribuert til alle.

Det finnes muligheter til å videreutvikle både hønsehold,  grønnsakdyrking og andre områder innen deres primærnæring.  Men man må avsette kapasitet til å konsentrere seg om ett område om gangen for å få nok fokus til å lykkes med hvert av dem.  En næring som foreløpig er lite utbredt er lokale fiskeoppdrett.  Et «forsøksanlegg» hadde god profesjonell kompetanse tilgjengelig,  med potensiale for god salgsomsetning og ikke minst viktig ernæringstilskudd.   Kan bli en næring som kan spres som fellesinvesteringer for en landsby eller lånegruppe(r) på litt sikt.  Kan eventuelt generere arbeidsplasser for unge som ellers ikke har noen muligheter lokalt.

 

Deres fagutvikliing > vår organisasjonsutvikling > felles kunnskapsutvikling og vekst.