Resultat

Her presenteres kort status, mens artikler om den løpende utvikling vil presenteres under Prosjektnytt eller Aktuelt.

Fattigdomsutvikling:

 

Periode

Låntaker Lån til
 Fattigdomskriterier
Totalt Kvinner Menn Gris Handel Åker Høns Vann Sanitær Mat Skole Hus Helse Lån
Des. 2008   135 105 30 48 % 44 % 7 % 1 % 55 % 15 % 7 % 20 % 41 % 0 % 0 %
Des.2009   148 115 33 58 % 32 % 9 % 1 % 83 % 27 % 12 % 24 % 91 % 0 % 55 %
 Des. 2010  

 Des  2011 

 Des  2012

 Des  2013

 Des  2014

 Des  2015

Des  2016

Des  2017

    250 

  365 

526

610

810

895

918

985

     181

     269

     377

    428

551

619

635

676

 69 

98

 147

179

 256

276

283

309

40 %

 37 %

35%

 32%

 21%

19% 

18%

16%

44 %

48 %

44%

48%

62%

63%

66%

70%

9 %

 8 %

12% 

11%

11%

11%

11%

7%

8 %

 6 %

9% 

9%

6%

6%

5%

7%

91 %

85 %

85%

83%

78%

82%

84%

83%

 52 %

 54 %

45%

39%

29%

26%

25%

24%

 26 %

 31 %

45%

58%

65%

72%

74%

73%

20 %

36 %

46%

58%

64%

69%

72%

72%

54 %

42 %

41%

38%

33%

34%

35%

35%

10 %

10%  

15%

16%

16%

14%

14%

15%

88 %

90 %

96%

100%

100%

100%

100%

100%

Ingen rapporterte tap eller svinn. Alle utlånsmidler i sirkulasjon og kontinuerlig gjenbruk.

Chains of Friendship er medlem av Innsamlingskontrollen.  Et kvalitetsstempel  på seriøsitet, full åpenhet og tilfredsstiller strenge krav til regnskapsførsel.  Se statistikker og godkjente regnskaper.

 

Andel til administrasjon:

Ideelle organisasjoner som er godkjent av Innsamlingskontrollen har strengere krav til regnskapsføring enn Norsk regnskapslov; Rapportering krever Aktivitetsregnskap ihht NRS(F). Der bevilgede midler som er overført til aktiviteter i prosjektdistriktet skal føres som «Kostnader til organisasjonens formål». Siden hovedvekten av COFs bevilgede midler går til Microlånkapital på COF’s egen bankkonto i Kamerun,  må dette regnskapsføres som gjenbrukende Anleggs/Omløpsmidler i Balansen istedet. Microfinans-organisasjoner får dermed ikke synliggjort tildelte mikrolånmidler når prosentberegning av «til formålet» og «til administrasjon» skal utregnes ihht IK’s standardformler. %-andel har dermed sterkt misvisende fremstilling i Innsamlings-kontrollens presentasjon av COF regnskapet. COF driftes fortsatt med minimale administrative kostnader til det frivillige arbeidet. Gjennomsnittlig 8% gjennom 10 års drift, og 3% i 2017. Omtalt av revisor i Note 9 i Årsregnskapet.

Status 2017

4.kvartal 2017

Årsberetning og Årsregnskap  for 2017

Etter 10 års vellykket drift var det fortsatt utvidelse av antall lånegrupper med 303 nye deltakere i 2017 som kunne starte oppbygging av bedre inntektsnivå og dermed bedre familiens leveår. Mens de eksisterende deltakerne kontinuerlig styrker sin utviklingsvekst.  Nærmere 10.000 familiemedlemmer får nå nytte av å delta i COF-programmet.

En eskalerende politisk uro i landet, har det siste året redusert befolkningens bevegelsesfrihet og hemmet alle typer virksomhet pga portforbud 3 dager hver uke. COF’s virksomhet har til tross for dette, klart å vedlikeholde sin virksomhet og også utvidet gjennom 2017.

Status 2016

4.kvartal 2016

Etter 9 års drift er det fortsatt full gjenbruk av alle utlånsmidler som er blitt overført til prosjektets formål,  som investeringskapital i selvstendig inntektsutvikling. Nærmere 100 nye familier har startet tilsvarende vei ut av fattigdom i løpet av 2016, mens de etablerte grupper øker gradvis sine levekår. Handel er fortsatt det største innsatsområdet, men de fleste har fortsatt svin- og hønseoppdrett for å spre inntektsrisiko på flere områder. Siden så mange nye deltakere kommer til, er de i sin oppstartsperiode med på å holde nede gjennomsnittet av prosjektområdets utviklingsresultat. Mens etablerte grupper som har deltatt noen år, har bedret mange av sine fattigdomsutfordringer i en positiv utvikling.

2.kvartal 2016

Revidert årsregnskap og -beretning er nå offentlig tilgjengelig via Altinn og Innsamlingskontrollen, samt link under vår 2015 status. Utlånskapitalen til Mikrolån er økt til NOK 909.941 som er i kontinuerlig gjenbruk uten tap eller mislighold gjennom 8 års drift. Gjennom 2015 har 8 nye lånegrupper med 84 nye familier fått en ny start, og 39 av de etablerte grupper har utvidet sine investeringer og stadig bedrer sine levekår. Prosjektdistriktet er i en bærekraftig utvikling.

Status 2015

4.kvartal 2015

Årsberetning og Aktivitetsregnskap for 2015

I løpet av 2015 har antall deltakere i COF programmet økt med nesten 100, som får effekt for nesten 900 familiemedlemmer. 73 lånegrupper fordelt i nesten 30 landsbyområder utvider stadig omfanget i distriktet. Tilgang til vann, skolegang og nok mat har en svært positiv utvikling som mange av de lengeværende deltakerne har oppnådd. Mens nye deltakere trekker snittet ned før de også lykkes tilsvarende.

3.kvartal 2015

Ved COFs årlige inntektsarrangement Bergen Gir i september fikk vi inn 83.402 kroner som vil øke vår utlånskapital i Kamerun. En kapital som kan gi ca 80 flere familier mulighet til å ta del i COF programet. Våre COF ansatte vil drive aktiv opplæring av nye lånegrupper i tiden fremover, for å klargjøre de for å ta mikrolån til sine nye næringsinvesteringer.

2.kvartal 2015

Revidert årsregnskap og beretning for 2014 er nå godkjent og offentlig tilgjengelig på Altinn og Innsamlingskontrollen, samt link under vår 2014 status. Utlånskapitalen for Mikrolån er økt til NOK 731.708 som er i kontinuerlig gjenbruk uten tap eller mislighold gjennom 7 års drift. 31 grupper har gjentatt økende investeringslån ila 2014, mens 12 nye lånegrupper startet i 2014 og 3 i 1.halvår 2015 vha økt tilførsel av utlånskapital. Gir 838 familier en bærekraftig vei ut av fattigdom

Status 2014

Årsrapport 2014 – last ned

4.kvartal 2014

Ved årsskiftet hadde antall låntakere økt til over 800,  med effekt for deres 7-8.000 familiemedlemmer. De som har deltatt lenge i COF programmet har kommet lenger i sin fattigdomsutvikling enn snitt-tabellen viser. Mange av de er begynt på en spareprosess for å komme i posisjon til å få vanlige banklån et stykke frem i tid, og overlate COF-støtten til stadig nye lånegrupper som vil delta.

2.kvartal 2014

Revidert årsregnskap og -beretning for 2013 er nå offentlig tilgjengelig via Altinn og Innsamlingskontrollen, samt under 2013 status nedenfor. Etter 6 års drift har COF en mikrolånkapital på NOK 566.848 som er i kontinuerlig gjenbruk i Kamerun uten en krone i tap/mislighold.  Disponibelt for 60 lånegrupper og ca. 700 låntakere, som stadig utvides i omfang. Tidligere donasjoner på hhv NOK 25.000 til et felles dyrefòrlager og felles lastebil på 102.500 er kostnadsført i tidligere årsregnskap og til fortsatt gjenbruk i prosjektdistriktet, uten å vises i formålskapitalen lenger. Disse er enkeltprosjekt som understøtter felles inntektsutvikling.

1.kvartal 2014

Det er samme utvikling som 4.kvartal 2013,  med mest økning i NYE lånegrupper i det utvidede nye distriktet. De er lokalisert nærmere kommunesenteret, og dermed større marked og raskere omsetning. Mens etablerte grupper i det første distriktet refinansierer stadig nye låneperioder. Trenden er vesentlig høyere lånebeløp pr.låntaker,  så gjennomsnittlig lånebeløp de siste måneder er økt til ca. 1000 NOK pr. låntaker. Positiv mestringstrygghet og vekst.

Status 2013

Årsrapport 2013 – last ned

4.kvartal 2013

Etter utvidelse av distriktet i 2013, er det flest NYE lånegrupper som etableres der.  Mens grupper i det etablerte distriktet for det meste restarter nye låneperioder med gradvis utvidede låne/og investeringsbeløp. Deres økende mestringsevne til å betjene økende låneforpliktelser og gradvis bedring av sin fattigdomsstatus, viser en positiv utvikling i lokalsamfunnet.

3.kvartal 2013

Bevilgede mikrolånmidler gjenbrukes mest til etablerte COF-grupper som restarter nye låne- og investeringsperioder. Utlånskapitalen til disse økes gradvis, siden de fleste øker sine lånebeløp litt hver gang. Fremgang i deres fattigdomsutvikling vises ved stadig bedre resultat i ha nok mat, bedret sine sanitærforhold (helsebetingelser) og kunne la flere barn gå på skole. Bedre enn snittet i ovenstående tabell, siden nye grupper som startes har lavere startgrunnlag.

2.kvartal 2013

4 nye lånegrupper er etablert første halvår, med til sammen 48 nye låntakere. Som hver representerer nytt håp for 4-500 familiemedlemmer. Eksisterende grupper fornyer nye låneperioder (12 mnd) når de har innbetalt forrige, som oftest med økende investering fra år til år.  Gjennomsnittlig lånebeløp i 2008 var på NOK 489. Er i 2013 på NOK 869 pr.låntaker. Når nye grupper starter med dårlig startgrunnlag, trekker de ned totalsummen i fattigdomstatus. Mens de etablerte grupper og lokalsamfunnet viser en gradvis økende utvikling.

Status 2012 

Årsrapport 2012 – last ned

4.kvartal

4 nye lånegrupper er startet i 4.kvartal,  med til sammen 45 låntakere.  Dvs at 45 nye familier har fått håp om å arbeide seg ut av fattigdommen som de ser andre rundt dem nå er på vei til.  Av de erfarne gruppene har 5 restartet nye låneperioder i løpet av 4.kvartal.  De fleste av dem utvider sine investeringer gradvis, som viser at de har større trygghet i sin utviklingsvekst.          

3.kvartal 2012

4 nye lånegrupper er startet,  2 av dem i et utvidet distrikt vi nylig har startet opp i.  Mens 5 etablerte grupper har fornyet sine lån til nye perioder,  en av dem til sin 6.låneperiode.  Felles lastebil som COF og lokalsamfunnet finansierer i fellesskap er nå innkjøpt og tatt i bruk av lokalsamfunnet.

2.kvartal 2012

2 nye grupper er startet, og de etablerte grupper fornyer sine lån kontinuerlig.  De fleste med høyere lånebeløp og investering for hver gang.  Av innsamlede midler i 2012, ble NOK 115.500 overført i mai.  Der 36.500 er gitt som lån til å investere i en felles lastebil i eget prosjekt, 10.000 til lokal administrasjon fremover, og resten til å utvide utlånskapitalen.

Status 2011

Årsrapport 2011 – last ned

4.kvartal 2011

Seks etablerte lånegrupper til har restartet ny låneperiode i 4.kvartal 2011.  Flere av dem på kortere tid enn låneperioden på 12 måneder.  Alle betaler punktlig,  og de aller fleste vil igang med nytt lån igjen så raskt som mulig.  Slik at de stadig kan utvide sin inntektsinvestering.  2 nye lånegrupper (31+32) med 23 nye låntakere startet i 4.kvartal.  Overførte NOK 70.000 i oktober 2011 for å kunne utvide utlånskapitalen, og gi flere mulighet til å starte mikrolån.  Mens NOK 10.000 ble overført til lokal administrasjon og vil rekke til lønn og lokal drift til utpå våren.

3.kvartal 2011

Seks etablerte grupper har restartet nye låneperioder i 3.kvartal 2011,  tre av dem til sin 3.periode og fire grupper er nå igang med sin 4.låneperiode.  Noen få velger å stå over når gruppen starter ny låneperiode, men kommer ofte igjen i neste runde.   Ofte kommer det til noen nye medlemmer når en lånegruppe starter ny låneperiode, og dermed utvider gruppen.  Èn ny gruppe (30) startet i august.

2.kvartal 2011

Fire etablerte lånegrupper har restartet nye låneperioder i 2.kvartal 2011,  2 av dem til sin 3.låneperiode og 2 til sin 2.periode avhengig av når de startet første gang.  Trenden er fortsatt at de våger å utvide lån og investeringer litt mer for hver låneperiode.  Tre helt nye lånegrupper (27+28+29) er blitt med i programmet i mai.  Det ble i juni overført NOK 10.000 for lokal administrasjon og lønn videre utover året.  Regnskap og årsrapport for 2010 er nå lagt ut, se nedenfor.

1.kvartal 2011

Fem etablerte lånegrupper har restartet nye låneperioder i 1.kvartal 2011,  fire av dem til sin andre periode og èn gruppe med sin tredje periode.  Et par av de nyere grupper har tilbakebetalt første lån på rekordtid, og økt sin neste investering. To helt nye grupper startet i januar. Investeringer spres nå til flere satsingsområder for å redusere risiko og styrke mangfoldet.

 

Status 2010

 Årsberetning 2010 – last ned

4.kvartal 2010: 

Etter en stagnasjon noen måneder som følge av svineepidemi, har de nå kommet i gjenge igjen for å kunne starte flere nye lånegrupper og fornyelse av de gamle.  Nye sponsormidler fra Norge ble overført i desember med NOK 100.000 og vil bidra til at flere lånegrupper kan startes på nyåret.  En mindre andel av dette ble brukt til å ansette 1 lokalt ansatt til, og utstyr i den forbindelse.

3.kvartal 2010:   Omfanget har nå økt til 221 låntakere, som kommer deres over 2000 familiemedlemmer tilgode.  Det er fortsatt skole og helse som de har dårligst forutsetning for å ha råd å benytte, og dermed deres største utfordring inntil inntektsnivået kommer opp på et høyere nivå.   Det ble i løpet av hele 2010 overført totalt NOK 15.000 til lokal administrasjon som også inkluderer lønn lokalt for hele året.

1.kvartal 2010:  Alle de 135 første låntakerne som startet i 2008 har fullført sine første lån, uten noen mislighold. De fleste har startet lån nr 2 og de resterende følger etter.  Med de nye utlånsmidler vi overførte i 4.kvartal 2009,  har 6 nye lånegrupper nå startet opp, og enda flere startes opp måned for måned etterhvert som de blir vurdert og får nødvendig opplæring.

Status 2009

Årsberetning 2009 – last ned


Desember 2009:
Ved årsslutt er det 148 låntakere,  der 123 av de 135 som startet ifjor har tilbakebetalt sine lån og de resterende avslutter i disse dager. Ingen rapporterte avvik.  Ble tilført 25.000 NOK i september og 35.000 i desember for å utvide til flere lånegrupper og mulighet for å øke lånebeløp for de som nå har høstet erfaring.   2 nye grupper er startet og flere er under etablering.

September 2009: Av de 135 som startet sine første mikrolån sommeren 2008, har nå 106 betalt tilbake sine lån og fått gevinst av investeringene. De fleste fortsetter med nye lån. Fortjenesten brukes til å styrke sin inntektskilde,  til skolegang for barna og forbedre familiens øvrige levekår.

Juni 2009: 49 har låntakere ferdigstilt sine første lån.  Halvparten av dem har investert i griseoppdrett,  og har nå et avsldyr i sitt eie som kan gi inntekt i årevis fremover.  I tillegg til den inntekt salg av avkom har gitt i år. Øvrige låntakere som har investert i småhandel og såkorn,  har fått et bedre grunnlag til å utvide sin virksomhet.

Mars 2009:   Lånegruppe 6 og tilsammen 26 individuelle låntakere har innfridd sine første lån, mange før avtalt lånetid.  De 2 grupper som startet i oktober har også betalt raskere enn forventet.  De første grupper som startet opp har 18 måneders lånetid mens de fleste andre har 12 måneder.

Status 2008

Årsrapport 2008 – last ned som pdf-fil.

Oktober-desember 2008: I oktober hadde de første lånegrupper betalt tilbake såpass mye at 2 nye lånegrupper kunne startes opp med gjenbruk av de først tildelte mikrofinansmidlene.  Dermed var det økt til 13 lånegrupper og 135 låntakere.  Driftsmidlene som ble sendt i august var fortsatt intakt med nesten halvparten ved utgangen av året.  Fòrlager ble først etablert i desember av hensyn til transport i regntiden frem til november.  Tilbakebetaling av lån er pr.31.12.08 100% ajour.

August-september 2008: Overførte 6.000 NOK i august for driftsadministrasjon noen måneder utvover høsten.  Mye av kostnadene er knyttet til Internettbruk for å sende månedsrapporter og bensin for å følge opp lånegruppene.  For å konsolidere oppstart av de første grupper,  ble de gjenstående 25.000 holdt av til å invester i fòrlager som skal underbygge låneinvesteringene og tilbakebetales i takt med lånene.

Mai-juli 2008:  Overførte de første bidragsmidler,  tilsammen 86.500 NOK.  Av disse ble 11.500 brukt til invstering av lokalt kontor og drift av dette de første måneder.  Mens 50.000 ble lånt ut til mikrokredittlån til 11 lånegrupper med tilsammen 113 låntakere.  77% av disse var kvinner.  Lånene ble benyttet til 50% griseoppdrett,  41% til markedssalg og resten til plantefrø.